Vedtægter for foreningen ”Helgenæs Præstegård”

Vedtægter for foreningen ”Helgenæs Præstegård”

§ 1 Foreningens navn, hjemsted og formål.
Foreningens navn er ”Helgenæs Præstegård”.
Foreningen har hjemsted i Helgenæs Præstegårds bygninger, Brøsbjergvej 10, Stødov, 8420 Knebel.

§ 2 Formål
At udbrede kendskabet til Helgenæs’ kulturhistorie til gavn for lokalområdet og de besøgende samt at udnytte præstegården som et kulturelt samlingssted.
At samarbejde med Syddjurs Kommune, Menighedsrådet og relevante foreninger og interessegrupper i området samt at sikre disses adgang til bygningerne til almennyttige arrangementer.
Helgenæs Præstegård er en frivillig organisation, som baserer sit økonomiske fundament på medlemskontingent samt offentlig og privat støtte. Medlemskontingentet vedtages hvert år på generalforsamlingen.
Der søges desuden støtte fra diverse fonde.

§ 3 Medlemmer.
Enhver som har betalt kontingent til foreningen, og som tilslutter sig foreningens formål og idégrundlag, er medlem af foreningen.
Foreninger, organisationer og firmaer kan optages i Helgenæs Præstegård på et foreningsmedlemskab.
Prisen for dette forhandles individuelt.
Et medlem skal respektere nærværende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget af generalforsamlingen.

§ 4 Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og afholdes 1 gang årligt i Præstegården inden udgangen af maj måned. Indkaldelse til generalforsamling mailes til medlemmerne, og generalforsamlingen indvarsles ved opslag i lokale dagligvarebutikker og andre relevante steder senest 30 dage før afholdelsen.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter.
1) Valg af dirigent
2) Valg af referent.
3) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
4) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
5) Eventuelle forslag
6) Fastsættelse af kontingent
7) Valg at bestyrelse og bestyrelsessuppleant
8) Valg at revisor
9) Eventuelt
Forslag til behandling under dagsordenens punkt 5 skal ved navns underskrift tilstiles et bestyrelsesmedlem senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Der føres et beslutningsreferat over generalforsamlingens vedtagelser.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med fjorten dages varsel og skal afholdes efter en til bestyrelsen skriftligt fremsat begæring med angivelse af dagsorden fra 25 medlemmer eller 50 % af medlemmerne, senest fire uger efter, at en sådan begæring er modtaget.
Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Kun medlemmer med betalt medlemskab kan afgive stemme på generalforsamlingen.
Ingen kan som fuldmægtig på generalforsamlingen repræsentere mere end et medlem.
Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

§ 5 Ledelse
Foreningen ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer, 2 suppleanter, revisor samt revisor suppleant, der vælges for 2 år ad gangen. Ved den første ordinære generalforsamling efter stiftelsen er 2 bestyrelsesmedlemmer på valg. Derefter 3 – osv.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift.
Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden. Dette gælder også ved større investeringer.
De værdier, som foreningen er i besiddelse af ved foreningens evt. ophør, overgår til de oprindelige ejere eller til lokale aktiviteter.

§ 6 Hæftelse
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§ 7 Regnskabsår
Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. På hvert års ordinære generalforsamling fastsættes næste års kontingent af generalforsamlingen.
Revision finder sted en gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det. Dog skal uanmeldt revision foretages mindst en gang årligt.

Regnskab og status skal forsynes med revisionspåtegning at foreningens revisor.
§ 8 Vedtægtsændringer og foreningens opløsning
Ændring af nærværende vedtægter kræver, at 2/3 af foreningens medlemmer stemmer herfor. Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke til stede, kan bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling, der tidligst kan afholdes 5 uger efter. Der skal i indkaldelsen redegøres for forslaget. På den nye generalforsamling kan vedtægtsændringen vedtages af 2/3 af de repræsenteredes stemmer.
Stk. 1 gælder ligeledes vedrørende foreningens opløsning.
Foreningens eventuelle nettoformue skal ved ophør tilfalde aktiviteter i Syddjurs Kommune i forlængelse af foreningens formål.

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling d. 11. oktober 2011 med vedtægtsændring foretaget den 12. april 2014.